Obchodní podmínky

Sauna na kolečkách

1. Úvodní ustanovení

Tyto smluvní podmínky platí pro pronájem zařízení „Sauna na kolečkách“. Účastníky smluvního vztahu jsou na jedné straně provozovatel, na straně druhé zákazník, který si rezervuje zařízení. Zákazníkem se může stát fyzická i právnická osoba (dále jen „zákazník“). Zákazník, který je uveden na smlouvě, zastupuje všechny účastníky, je oprávněn jednat jejich jménem a je jedinou odpovědnou osobou ve vztahu k provozovateli

Potvrzením rezervace zařízení, zákazník vyjadřuje souhlas s těmito smluvními podmínkami.

 

2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a provozovatelem vzniká potvrzením rezervace Sauny na kolečkách ze strany zákazníka v on-line rezervačním systému a uhrazením zálohy/celé částky za pronájem, tak jak je uvedeno v článku 3, bod 3.4 těchto smluvních podmínek. Zákazník uhradí zálohu/celou částku za pronájem ve prospěch účtu provozovatele. Ve výjimečných případech, kdy zákazník nemá přístup na internet, může rezervaci provést telefonicky.

Zákazník i provozovatel souhlasí s využitím elektronické (e-mailové) komunikace. Oznámení učiněná uvedeným způsobem obě strany uznávají jako platné písemné oznámení.

 

3. Cena pronájmu a platební podmínky

Cenou pronájmu se rozumí cena uvedená v rezervačním systému a info e-mailu (smlouvě) o pronájmu, který dojde zákazníkovi po potvrzení rezervace v on-line rezervačním systému Sauny na kolečkách.

3.1. Cena pronájmu zahrnuje

 • pronájem Sauny na kolečkách
 • poskytnutí briket k topení

3.2. Cena pronájmu nezahrnuje

 • dopravu

Další služby, a to doprava, nejsou v ceně pobytu zahrnuty a platí se zvlášť, bankovním převodem na základě výzvy odeslané rezervačním systémem nebo v hotovosti provozovateli v okamžiku jejich čerpání.

 

3.3. Kauce

Při předávání objektu pronájmu, je zákazník povinen uhradit provozovateli nebo osobě jím pověřené vratnou zálohu (kauci) 5000 Kč / 3000 Kč v případě vlastní dopravy. Záloha (kauce) bude zákazníkovi vrácena v den předání sauny zpět provozovateli v případě, že zákazník nezpůsobil žádnou škodu v objektu. V případě škody je provozovatel oprávněn snížit zálohu o částku rovnající se výši způsobené škody. Bude-li záloha nedostatečná, řídí se náhrada škody podle bodu 4 těchto smluvních podmínek.

 

3.4. Úhrada pronájmu

Provozovatel má právo na zaplacení ceny pronájmu před jeho realizací. Pokud nebude písemnou smlouvou mezi provozovatelem a zákazníkem dohodnuto jinak, zákazník je povinen uhradit 100% částky nejpozději 5 dní přede dnem určeným jako začátek pronájmu. Nedodrží-li zákazník platební podmínky pro úhradu pronájmu, zanikají účinky smlouvy mezi zákazníkem a provozovatelem uzavřené a objekt bude nabídnut ostatním zájemcům.

 

4. Povinnosti zákazníka

 • Poskytnout provozovateli součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí pronájmu.
 • Převzít všechny zaslané doklady potřebné pro uskutečnění pronájmu.
 • Dostavit se ve stanoveném termínu na místo předání se všemi vyžadovanými doklady.
 • Řídit se návody, provozním řádem a pokyny provozovatele a jím pověřených pracovníků.
 • Povinností zákazníka a všech zúčastněných je, chovat se tak, aby nedošlo k jejich újmě na zdraví, životě nebo majetku, jakož i ke škodě na majetku provozovatele. Dohlédnout na děti případně jim zajistit dozor, který by předešel jejich možnému úrazu v objektu i jeho okolí či způsobení škody na majetku provozovatele.
 • Řádně užívat prostory, dodržovat v nich pořádek a čistotu.
 • Při odchodu z prostor uzavřít objekt zabezpečit.
 • Bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v objektu.
 • Bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou zákazník nebo osoba s ním objekt užívající způsobil.

Zákazník je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách objektu, včetně náhrady ušlého zisku do částky 20 tis. Kč. Vyšší škody vzniklé v prostorách vyhrazenýchobjektua to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za pronájmu po celou dobu, po kterou bude objekt vyřazen z provozu může provozovatel nárokovat v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tuto povinnost má zákazník i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby užívající objekt se zákazníkem.

4.1 Zákazník nesmí bez předchozího souhlasu provozovatele:

 • Provádět podstatné změny v prostorách objektu (řezání, vrtání, apod.).
 • Používat v prostorách vlastní spotřebiče.
 • Přenechat prostory vyhrazené objektu jiné osobě.

 

4.2 Zákazník dále v prostorách objektu nesmí:

 • Kouřit v prostorách objektu.
 • Držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky anebo jedy.
 • Nosit zbraň a střelivo nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.

 

5. Povinnosti, práva a odpovědnost provozovatele

Provozovatel je povinen odevzdat zákazníkovi objekt ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním. Provozovatel dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů a je povinen udržovat prostory v řádném technickém a hygienickém stavu.

Provozovatel má právo, aby provedl po ukončení užívání zákazníkem, prohlídku prostor v jeho přítomnosti. Zákazníky prosíme, aby tuto činnost nepovažovali za projev nedůvěry. Děkujeme za pochopení.

Provozovatel neodpovídá za újmu na zdraví (případně škody na majetku) zákazníků, která vznikla jejich neopatrností, nepozorností, nedbalostí, špatným používáním nebo špatným dohledem (dozorem).

 

6. Pronájem

V případě vlastní dopravy zákazník vyzvedává objekt od 11:00 do 17:00 hodin příslušného dne začátku pronájmu, v případě dopravy na místo v čase dle domluvy. Zákazník je povinen objekt předat v den ukončení pronájmu nejpozději do 10:00 hodin provozovateli dle domluvy. Přesnou hodinu příslušného dne si zákazník dohodne telefonicky s pronajímatelem.

Nedodrží-li zákazník tuto dobu, bude mu účtována cena za další den pobytu, dle platného ceníku.

 

6.1. Doprava sauny

Cena dovozu sauny je účtována sazbou 12,- Kč/1 km, vždy je třeba počítat cestu 4x. Při dovozu sauny dále než 50 km, bude cesta účtována dohodou. Dovoz účtujeme z místa sídla firmy: Lipová 601, 407 21 Česká Kamenice. V případě zajištění dopravy zákazníkem hradí veškeré náklady s dopravou zákazník.

 

6.2. Provoz

Maximální kapacita sauny je 6 osob. Je zakázáno, aby celá kapacita objektu byla využita pouze nezletilými osobami mladšími 18ti let či pouze osobami s omezenou svéprávností. V případě užívání osob mladších 18ti let či osob s omezenou svéprávnosti, je třeba zajistit minimálně jeden zodpovědný dozor starší 18ti let, který se bude účastnit celého pobytu.

 

6.3. Vytápění

V zájmu uchování provozuschopnosti objektu žádáme, abyste k vytápění využívali pouze suché dřevo, nebo brikety k tomu určené. Brikety může poskytnout provozovatel na základě domluvy. Zakazuje se vytápět uhlím, plasty či jinými předměty, které nejsou uvedeny výše.

6.4. Domácí mazlíčci

Využití objektu s domácími mazlíčky není možné.

 

7. Změny ve smlouvě a odstoupení od smlouvy

Je-li provozovatel nucen z objektivních důvodů před zahájením pronájmu změnit podstatné podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy. Zákazník má v takovém případě právo souhlasit se změnou či od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník písemným oznámením do 10 dnů ode dne doručení návrhu na změnu, má se za to, že se změnou souhlasí.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy.

Provozovatel má právo od této smlouvy odstoupit, jestliže zákazník hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou nebo v objektu hrubě porušuje dobré mravy.

Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a doručuje se druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit pohledávky z této smlouvy vzniklé před odstoupením či storno poplatky.

Odstoupení od smlouvy se řídí následujícími stornovacími podmínkami, které stanoví výši stornovacích poplatků:

více než 30 dní před nástupem na pobyt je bez poplatku

29 – 15 dní před nástupem je 30% z ceny pobytu

14 – 8 dní před nástupem je 40% z ceny pobytu

7 – 4 dny před nástupem je 60% z ceny pobytu

3 dny a méně je 80% z ceny pobytu

Nedostavení se je 100% z ceny.

 

Uvedená procentní výše stornovacích poplatků bude vypočtena z ceny pronájmu.

V odůvodněných případech (nemoc, úmrtí v rodině, vyšší moc apod.) nemusí být storno poplatek na základě rozhodnutí provozovatele účtován.

V případě odstoupení od smlouvy je provozovatel oprávněn vyzvat zákazníka k okamžitému předání objektu a zákazník je povinen této výzvě bezodkladně vyhovět.

 

8. Reklamace

Zákazník je povinen uplatnit případnou reklamaci vždy ihned po zjištění závady u provozovatele nebo odpovědné osoby provozovatele, aby mohla být uskutečněna náprava.

 

9. Závěrečné ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky platí pro všechny pronájmy objektu Sauna na kolečkách a vstupují v platnost a účinnost dne 1. 12. 2021

Uzavřením smlouvy zákazník stvrzuje, že výše uvedeným smluvním podmínkám rozumí a v plném rozsahu je jménem svým i jménem ostatních účastníků akceptuje.

Zákazník uzavřením smlouvy dále potvrzuje, že byl provozovatelem seznámen s tím, že v případě sporu mezi účastníky této smlouvy má možnost využít mimosoudního řešení takového sporu, a to u České obchodní inspekce (www.coi.cz).